ENFÒMASYON SOU APLIKAN AN
Pwofil piblik aplikan an
Lòt Enfòmasyon Sou Aplikan an
Eksplikasyon sou fason pou ranpli aplikasyon an
Jwenn DBN pou lekòl pitit ou a:
Chak lekòl gen yon DBN ki pou li sèlman (Nimewo Distri, Borough ak lekòl). Pou jwenn DBN lan, klike sou link yo bay nan kazye ki make enfòmasyon sou verifikasyon elèv Student Verification Information epi tape non lekòl la nan kazye rechèch la. Depi w fin jwenn lekòl ou bezwen an, nimewo borough ak lekòl la ap parèt apre non lekòl la(senbòl: M =Manhattan; X = Bronx; K = Brooklyn; Q = Queens; R = Staten Island); w ap bezwen ajoute nimewo distri ki nan dènye liy lan pou konplete DBN lan.

Rezime kondisyon pou elijiblite :
Règleman Chanselye Chancellor Regulations (CR) D-150, D-160, ak D-170 gen ladan yo kondisyon pou elijiblite kòm manm CEC. Ou ka jwenn tout regleman yo okonplè sou entènèt nan: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations/default.htm Yo detèmine elijiblite nan moman aplikasyon an.

Kiyès ki elijib pou aplike
 • Pou CCHS – Paran elèv ki nan lekòl segondè kounye a elijib.
 • Pou CCELL – Paran elèv ki nan yon pwogram bileng oswa ESL (“Elèv ELL”) oswa pandan de ane avan yo.
 • Pou Konsèy Vil la pou Edikasyon Espesyal Citywide Council on Special Education (CCSE) – Paran elèv ki gen IEP k ap resevwa nan moman an sèvis Edikasyon espesyal DOE ofri ak/oswa peye.
 • Pou Konsèy Vil la pou Distri 75 Citywide Council for District 75 (CCD75) - Paran elèv ki nan yon pwogram oswa lekòl Distri 75
 • Pou CEC yo. Paran elèv ki nan klas Kindergarten rive klas 8yèm ane ki nan yon lekòl leta ki pa yon charter school nan distri kote aplikan an vle manm CEC a. Lè yo fin eli manm CEC yo, yo gen dwa pou rete an fonksyon pandan tout dire tèm dezan yo a, kelkeswa kote pitit yo ale lekòl.
Dapre CR yo, yo defini paran kòm yon paran, responsab legal, oswa yon moun ki gen yon lyen paran avèk yon timoun. Yon moun ki gen yon lyen paran ak yon timoun se yon moun ki responsab dirèkteman swen ak gadri yon timoun regilyèman nan plas yon paran oswa yon responsab legal.

Kiyès ki pa elijib pou manm?
 • Moun yo eli nan yon pòs piblik oswa moun yo nonmen oswa eli nan pòs yon pati (eksepte delege oswa delege altènatif nan yon kongrè nasyonal, yon kongrè leta, oswa kongrè yon lòt pati, oswa manm komite yon konte);
 • Anplwaye k ap travay nan Depatman Edikasyon Department of Education (DOE);
 • Moun yo jwenn koupab yon feloni, yo te retire nan yon Konsèy Edikasyon Vil oswa Kominotè (CEC) pou yon move zak ki gen rapò dirèk avèk pozisyon li nan Konsèy Vil la oswa CEC a, oswa yo te jwenn koupab yon krim ki gen rapò dirèk avèk Konsèy Vil sa a oswa CEC.
 • Manm Komite pou Règleman sou edikasyon;
 • Moun yo retire nan PA/PTA, Ekip Lidèchip Lekòl, Konsèy Prezidan Distri, Konsèy Borough pou lekòl segondè, oswa Komite Tit I pou yon move zak ki gen pou wè dirèkteman avèk pozisyon li nan asosyasyon, ekip, konsèy, oswa komite sa a.
 • Moun ajan etik DOE oswa lòt reprezantan Chanselye a jije ki gen yon konfli enterè dapre.

Tout kote ki make an wouj ak yon ' * ' yo obligatwa.
*Endike nan ki Konsèy Kominote ak/oswa Konsèy Minisipal pou Edikasyon(CEC) w ap aplike :Mete Konsèy yo nan lòd ou pito yo
*Si w ap aplike pou plis pase yon Konsèy, ou dwe klase Konsèy ou vle aplike pou yo a nan lòd sa ou pi prefere a. (Mete nimewo “1” bò kote premye preferans ou, nimewo “2” bò kote 2yèm preferans ou, epi kontinye konsa). Si w ap aplike pou nan yon Konsèy Edikasyon Kominote, ou dwe ranpli ni aplikasyon sa a, ansanm avèk yon aplikasyon separe pou Konsèy Edikasyon Kominote a, epi espesifye pi ba a ki kote ou mete chak Konsèy Edikasyon Kominote pami nimewo preferans ou yo. Si yo eli w pou plis pase yon Konsèy, y ap voye ou nan konsèy ou te klase pi wo a pami Konsèy yo eli w pou yo a.
Mete enfòmasyon pou yo kontakte w
* Prenon
*Siyati
*NON RI
APATMAN
*VIL/BOROUGH
*ETA
*KÒD POSTAL
* TELEFÒN LAKAY/SELILÈ
TELEFÒN NAN TRAVAY
* IMÈL
Demographic Information (Optional)
RACE/ETHNICITY
PREFERRED LANGUAGE
Mete enfòmasyon pou verifye idantite elèv la
Yo egzije kandida pou yo mete enfòmasyon sou chak lekòl distri 75 kote yo gen yon timoun nan moman an. Si ou pa mete tout lekòl ki fè ou kalifye pou nan konsèy kote w ap aplike a(yo), ka fè ou pèdi kalifikasyon w, si Chanselye a vle.
*Elèv la Non Premye*Siyati elèv laPozisyon ou okipeKLAS ELÈV LA AP FÈNON LEKÒL LA * DBN lekòl la
(Distri, Borough, Nimewo lekòl la) (Egzanp: DBN pou PS 50 nan Manhattan se 04M050. Distri : 4, Borough: M (Manhattan), Nimewo lekòl: 050)Klike la a pou jwenn nimewo DBN lekòl ou a Tanpri gade eksplikasyon yo si w pa fin klè

Klike isit la jwenn DBN Lekòl ou
Tanpri gade eksplikasyon yo si w pa fin sèten
PWOGRAM ELÈV LA AP SWIV (TANPRI TCHEKE TOUT SA KI VALAB)Ajoute Yon Lòt ElèvPA BLIYE KLIKE SOU BOUTON “SAVE” LA AVAN OU ALE NAN SEKSYON KI VINI APRE A.
Verifikasyon elijiblite
Reponn kesyon pi ba yo. yo ka mande w reponn lòt kesyon pou konfime elijiblite w.
Gade kondisyon elijiblite yo ki nan eksplikasyon yo bay pou aplikasyon an nan tèt paj la.
* 1.. Èske w ap travay kounye a pou Depatman Edikasyon Department of Education (DOE)? Si w reponn wi, tanpri endike pi ba a tit ou a ak adrès ou nan travay ou.
WI
NON
* 2. Èske w gen yon pòs piblik kote yo te eli w oswa èske w nan yon pòs ke yon pati politik te eli w oswa te nonmen w ki pa yon pòs delege oswa delege pwovizwa nan yon kongrè nasyonal, kongrè eta, kongrè jidisyè oswa nan yon lòt kongrè yon pati, oswa èske w se manm yon komite yon county? Si w reponn Wi, tanpri dekri l pi ba a
WI
NON
* 3a. Èske yo te jije w koupab poutèt ou te fè yon krim? Si w reponn Wi, tanpri dekri l pi ba a.
WI
NON
* 3b. Èske yo te jije w koupab poutèt ou te fè yon enfraksyon? Si w reponn Wi, tanpri dekri l pi ba a.
WI
NON
* 4. 4 k ap anseye kou yo. Èske yo te janm mete w deyò nan yon Asosyasyon Paran Parent Association (PA)/Asosyasyon Pwofesè Paran Parent Teacher Association (PTA), Ekip lidèchip lekòl School Leadership Team (SLT), Konsèy Prezidan Distri oswa Konsèy borough pou lekòl segondè, Komite Tit I, yon konsèy lekòl kominote, yon Konsèy Edikasyon Distri kominote a Community District Education Council (CDEC), Konsèy lekòl segondè vil la Citywide Council on High Schools (CCHS), Konsèy pou elèv k ap aprann lang anglè Citywide Council on English Language Learner, Konsèy vil la pou Edikasyon espesyal oswa Konsèy Vil la pou Distri 75? Si w reponn wi, tanpri dekri l pi ba a
WI
NON
Tanpri verifye tout enfòmasyon ou te mete yo avan ou soumèt yo.
Kontinye